Мениджърите са движещата сила в предприятията. Те разполагат със средствата и инструментите, необходими за внедряване на иновативни решения в компанията. Уроците в този курс представят широк спектър от знания в областта на безопасността и здравето при работа. Прилагането на най-съвременните технологични решения в съответствие с последните правни разпоредби генерира видими ползи не само за фирмата, икономиката, производителността на процесите, качеството на продукта, но и за обикновените служители, чиито условия на труд значително се подобряват, например чрез замяна на ръчната работа за надзор на автоматични, безопасни машини.

Този курс е предназначен за квалифицирани служители и мениджъри на производствени МСП.

Той съдържа по-широк набор от знания в сравнение с базовия курс.

Служителите са изпълнителната сила в компанията. Те са най-близо до производствените процеси и притежават най-много технически и практически знания във връзка с тези процеси. Също така, те са в най-голяма степен изложени на всички опасности, произтичащи от тях.

Въвеждането на технологично усъвършенствани решения в дадено предприятие изисква наличието на съответните знания за безопасното им използване, експлоатация и поддръжка. Събраните в този курс уроци обхващат по-технически и практически аспекти, свързани в безопасността и здравето, и са насочени към подобряване на уменията на служителите, техните компетенции и работни условия.

 

Базовият курс по безопасност и здраве при работа съдържа най-важната информация по темата и е предназначен основно за по-ниско квалифицирани работници и машинни оператори. Може също така да се използва за актуализиране на знанията и припомняне на наученото по-рано при преминаване на курса за напреднали.